Jaarverslag Haags Vredesplatform over 2011

Bestuur en externe organisatie
 
Binnen het bestuur hebben zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. Wat wil zeggen dat er ruim twee jaar na het officiŽle aftreden van Aart Stevens er nog geen nieuwe voorzitter is!
 
Dit jaar werden twee ledenvergaderingen georganiseerd. Het bestuur kwam zesmaal bijeen.
 
't Kan Anders Zoals gepland verschenen dit jaar vier nummers van het tijdschrift Vredeskoerier - 't Kan Anders, orgaan van het Haags Vredesplatform, PAIS en het Humanistisch Vredesberaad, en vier nummers van het VredesMagazine, geredigeerd door een samenwerkingsverband tussen het HVP, PAIS, HVB, Kernwapens weg, het Humanistisch Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede, VD-AMOK, het Platform voor Vredeseducatie en WILPF. Vredeskoerier - 't Kan Anders verscheen dit jaar voor het laatst. De reden is dat PAIS definitief is begonnen met de uitgave van een nieuwsbrief Vredesnieuws en ook VD-AMOK experimenteert met een eigen nieuwsbrief. PAIS besloot aan het gedrukte tijdschrift geen voortzetting te geven. Het HVP en het Humanistsich Vredesberaad besloten door te gaan met een eigen editie van het tijdschrift, dat in het komend jaar Vredeskoerier zal heten en digitaal zal verschijnen in een eventueel te printen PDF-format.
 
Publiciteit
 • Dit jaar kwam Socia Media weer op gang met een nieuw format van vredesberichtgeving. Helaas gooide een plotseling geconstateerde ernstige ziekte bij Boyd opnieuw roet in het eten. De vooruitzichten op herstel zijn gunstig.
 • Het Haags Vredesplatform kreeg van de ex-bestuursleden van de Stichting Lancelot een twaalftal canvasdoeken overgedragen, die deel uitmaakten van de tentoonstelling Den Haag op stap naar vrede en recht die in 2003 werd gehouden ter herdenking van de tweede vredesconferentie in Den Haag. Tien doeken hiervan bleken geschikt voor wisselende exposities. Samen met het Haags Interkerkelijk Vredeswerk (HIVW) organiseerde het Haags Vredesplatform een tentoonstelling in de Kloosterkerk tijdens de Vredesweek van 21 tot 23 september. Voor zover publiek in de gelegenheid werd gesteld de doeken te zien ontving het comitť enthousiaste reacties. Tijdens de vredesbijeenkomst van 22 oktober werd de hoop uitgesproken dat andere kerken en scholen deze tentoonstelling zouden overnemen. Roel Meijer
 • Op 21 oktober was het Vredesdiner gepland met een lezing van M.J. Hijmans (Abu Pessoptimist) over de Arabische lente. Omdat hij op de afgesproken datum in Frankrijk vast kwam te zitten met autopech, trad in zijn plaats prof. Roel Meijer van het Instituut Clingendael op. Zijn goed doorwrochte lezing werd bijgewoond door de helft van het aantal bezoekers van verleden jaar, wat zeer teleurstellend was,
Processen tegen de overheid
 • Op 26 januari verklaarde de Raad van State het door het comitť Stop de oorlog- stop de NAVO aangespannen beroep, waaraan het HVP deelnam, ongegrond. Het comitť achtte de motivatie aanvechtbaar en is in appel gegaan bij het Europese Hof in Luxemburg.
 • Op 5 juli vond voor het gerechtshof in Den Haag het proces in hoger beroep tegen de staat plaats, waarin aan het hof werd verzocht uitspraak te doen over een uitspraak van de Hoge Raad volgens hetwelk een aanval van kernwapens op steden gerechtvaardigd zou zijn. Anders dan rechtbanken willigde het Hof dit verzoek in door met een ambivalente uitspraak het standpunt van de Hoge Raad te steunen. Ook hiertegen zal beroep worden aangetekend bij het Europese hof.
Diverse protestacties
 
Protest bij Dudok In het begin van het jaar gaf het regeringsvoorstel voor uitzending van de trainigsmissie van Nederlanders naar Kunduz aanleiding tot diverse acties. De SP en Kerk en Vrede deden een oproep om tijdens een nieuwjaarsreceptie van de Afghaanse ambassade op 11 januari bij restaurant Dudok te protesteren, waarbij vijftien leden van het HVP zich aansloten.
Het HVP sloot zich ook aan bij het door Kerk en Vrede georganiseerde samenwerkings-verband tegen de door de Nederlandse luchtmacht ondersteunde militaire interventie in LibiŽ, dat op 27 en 31 maart demonstraties organiseerde op de Dam in Amsterdam en het Plein in Den Haag.
  Paasmars
 • Dit jaar werd de Paasmars georganiseerd door Kerk en Vrede en het Vredesplatform van Enschede in Almelo. Vanaf het station trok een demonstratie door de stad naar de vliegtuigfabriek van Stork en het Ultracentrifugeproject, daarbij begeleid door The Clowns' Army. Het protest kreeg extra actualiteit door de meltdown van enige kerncentrales in Japan als gevolg van een aardbeving met tsunami, waardoor de manifestatie zowel tegen de kernbom- en wapenindustrie als tegen de promotie van kernenergie gericht was.
 • Tijdens de Veteranendag en de open dagen van het leger vonden dit jaar opnieuw Veteranendagprotesten plaats. Kort vůůr Veteranendag vond het proces plaats tegen Peter Baars, voorzitter van Kerk en Vrede, die terecht stond voor een tijdens Veteranendag 2009 opgelopen proces-verbaal bij het tonen van de vredesvlag: hij weigerde zich te legitimeren. De rechter veroordeelde hem op gronden van "interne veiligheidsvoorschriften" maar legde geen straf op, omdat ze de burgerij niet kenbaar waren gemaakt. Tegen deze legalistische constructie was geen beroep mogelijk.
 • Op zaterdag 8 augustus hield de Franciscanenwacht opnieuw een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op het Plein, waaraan het HVP mee deed. Rob Boogert en Elise Leyten hielden van 5 tot 9 augustus een vastenactie, waarbij zij gedurende de gehele tijd het plein met een tent bezet hielden.
 • Omdat de wapenbeurs NIDV dit jaar op 1 december plaats vond, een dag waarop de duisternis eerst om half tien volledig is geweken, is van kleinschalige demonstraties voor de Ahoyhal als de afgelopen jaren heeft plaats gevonden afgezien.
Occupy Overigens hebben er in het najaar nauwelijks vredesprotesten plaats gevonden. Indien zij er waren, vielen zij samen met de massa-acties tegen het regeringsbeleid, die door de vakbonden en diverse organisaties werden georganiseerd of door de Occupybeweging, die vanaf 15 oktober op het Malieveld haar tenten opsloeg. Aan het feit dat het HVB in 2011 dertig jaar heeft bestaan is geen aandacht geschonken.
 
IsraŽlisch-palestijns conflict
 
Ook dit jaar hebben HVP-leden enthousiast meegewerkt aan de intertnationale BSD-acties tegen producten uit IsraŽlische nederzettingen in Palestina. Van grote betekenis was hierbij de vertoning van de film Budrus (2008) tijdens het festival Movies that Matter op 27 maart, waarin verslag werd gedaan van de geweldloze acties van de plaatselijke volkscomitť tegen de Muur. Intussen ontwikkelt IsraŽl zich in toenemende mate ontwikkelt tot een totalitaire staat door "beschermende" wetten en maken de nederzettingen in Palestina zich op steeds gewelddadiger wijze schuldig aan landroof.
Het HVP ondertekende diverse petities voor de vrijlating van arrestanten door IsraŽlische milities, voor de handhaving van mensenrechten in Palestina en voor de zelfstandigheid van de Palestijnse staat.
Josť van Leeuwen ondernam dit jaar opnieuw een door sympathisanten gesponsorde reis naar IsraŽl en Palestina. Zij maakte van deze reis een verslag wat te vinden is op: solidariteit.reismee.nl
 
Het jaar 2011 bestond vooral in het begin uit massamobilisaties, die van belang zijn als we tegen de politiek oppositie voeren. Aan het eind van het jaar is het roer overgenomen door Occupy Occupy, een internationale beweging die zich keert tegen de 1% bezitters en de rechtstreekse greep van het financiŽle geldwezen op de politiek en de toenemende totalitarisering van de staat. Hierbij wordt - met name in de VS - ook de strijd tegen de oorlog en de daarmee gepaard gaande wapenhandel betrokken, en in Egypte mondt een en ander uit op een rechtstreekse strijd tegen het leger. Helaas is het Haags Vredesplatform er niet meteen in geslaagd om er direct profijt van te trekken door bijvoorbeeld ledenwerving.
Evenals de andere vredesbewegingen worstelt het HVP daarom met een afnemend ledenaantal. Wellicht slaagt het HVP er niet in de kloof te overbruggen tussen de beweging van weleer en de acties van jongere generaties. Een situatie die zorgen baart voor de toekomst.
 
Jan Bervoets,
secretaris van het Haags Vredesplatform