Jaarverslag Haags Vredesplatform over 2010

Bestuur en externe organisatie
 
Binnen het bestuur hebben zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. Wat wil zeggen dat er ruim twee jaar na het officiŽle aftreden van Aart Stevens er nog geen nieuwe voorzitter is!
 
Dit jaar werden drie ledenvergaderingen georganiseerd. Het bestuur kwam vijf maal bijeen.
 
Zoals gepland verschenen dit jaar vier nummers van het tijdschrift Vredeskoerier-'t Kan Anders, orgaan van het Haags Vredesplatform, PAIS en het Humanistisch Vredesberaad, en vier nummers van het VredesMagazine, geredigeerd door een samenwerkingsverband tussen het HVP, PAIS, HVB, Kernwapens weg, het Humanistisch Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede, VD-AMOK, het Platform voor Vredeseducatie en WILPF. Daarnaast werd een begin gemaakt met onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwsbrief, waarvan de webpagina Vredesnieuws van PAIS als voorloper geldt. Deze nieuwsbrief bevat regelmatig bijdragen van leden van het HVP en het Hunamistisch Vredesberaad.
Helaas kregen verzoeken van leden van het bestuur van het Haags Interkerkelijk Vredeswerk (HIVW) om afspraken voor de Dag van de Vrede na een positieve reactie van het HVP geen vervolg.
Het HVP kreeg een verzoek van een dit jaar opgerichte Klimaatcoalitie om samen te werken. Het HVP heeft hierop positief gereageerd, omdat de gevolgen van de klimaatverandering ook een bedreiging voor de wereldvrede inhouden.
 
Dit jaar werd het archief van het Haags Vredesplatform over de jaren 1981-2004, zoals dat is nagelaten door Gerard van Alkemade, overgedragen aan het gemeentearchief in Den Haag. Het archief werd voorzien van een inventaris, zodat de stukken die nog in goede staat zijn, door het publiek kunnen worden geraadpleegd. Op 19 november werd het vanuit het huis van Aart Stevens naar het stadhuis overgebracht, waar de archiefbewaarplaats gevestigd is.
 
Publiciteit
 
Wouter Veening De Themapgroep Haags Vredesplatform-Den Haag tegen de Nieuwe Oorlog is dit jaar niet bijeengekomen.
Op 24 september werd het Vredesdiner gehouden met een lezing van Wouter Veening, directeur van het Institute for Environtamental Security over de gevolgen van klimaat-verandering voor de wereldvrede. Het Vredesdiner werd goed bezocht, maar omdat het plaats vond in de Vredesweek waren met name de leden van het HIVW verhinderd.
 
IsraŽlisch-palestijns conflict
 
Dit jaar kregen de Volkscomitťs tegen de Muur in samenwerking met de IsraŽlische steungroep Anarchists against the wall verdere wereldbekendheid. Deze "derde intifada" is geweldloos en krijgt ook in toenemende mate de sympathe van vredesbewegingen. De Nederlandse organisaties denken deze initiatieven het beste te steunen door zich aan te sluiten bij de BSD-acties tegen winkels die waren uit de IsraŽlische nederzettingen in Palestina verkopen of hun protesten tegen de IsraŽlische regering te laten horen.
 • Het HVP sloot zich aan bij de organisaties die verzochten IsraŽl niet tot de OESO toe te laten wegens flagrante mensenschendingen in Palestina.
   
  Protest tegen CIDI-symposium
 • Het HVP sloot zich aan bij een protest van het Palestinakomitee tegen een door het CIDI georganiseerd symposium van IsraŽlische topfiguren in het Vredespaleis op 9 maart.
  (Zie Midden-Oosten nieuws op de Vredessite).
   
 • Josť van Leeuwen ondernam van 18 oktober tot 11 november een door sympathisanten gesponsorde reis naar IsraŽl en Palestina, waarover ze verslag aflegde in de site van De Vrije.
   
 • Kort na haar terugkomst trok op 13 november de karavaan "Sloop de muur" door Den Haag en Rotterdam, waarbij leden van het HVP hielpen met het verzamelen van handtekeningen.
Processen tegen de overheid
 • De gebeurtenissen rond de Afghanistantop van 31 maart 2009 kregen een nasleep door een proces voor de bestuursrechter en de Raad van State door het comitť Stop de oorlog- stop de NAVO, waaraan het HVP deelnam.
   
 • Op 5 juli vond voor het gerechtshof in Den Haag het proces in hoger beroep tegen de staat plaats, waarin aan het hof werd verzocht uitspraak te doen over een uitspraak van de Hoge Raad volgens hetwelk een aanval van kernwapens op steden gerechtvaardigd zou zijn. Anders dan rechtbanken willigde het Hof dit verzoek in door met een ambivalente uitspraak het standpunt van de Hoge Raad te steunen.
  (Meer op de website van het Tribunaal voor de Vrede onder 'Voortgang proces 2006').
Diverse protestacties
 
Het HVP sluit zich aan bij diverse protestacties die meestal worden georganiseerd vanuit een landelijk samenwerkingsverband. Het aantal deelnemende activisten van het HVP neemt door het uitblijven van aanwas per jaar langzaam maar zeker af. Vooral wanneer de organisatie grotendeels door het HVP wordt gedragen is het aantal actieve deelnemers waarop men kan rekenen teruggelopen tot iets meer dan een hand vol.
3 april logo Dat was niet het geval bij de Paasactie. Omdat Pasen viel op het eerste weekend van april besloot het HVP in samenwerking met Ontwapen!, de Gemeenschep, de Vrije Bond en diverse andere organisaties het Paasgebeuren te laten samenvallen met de jaarlijkse antikernbominspecties die op de eerste zaterdag van april over geheel Europa werden gehouden. In Nederland gebeurde dat in Volkel, waar op 3 april enige honderden demonstranten aanwezig waren en vierendertig mensen over de hekken van de luchtmachtbasis klommen om het terrein te verkennen, begeleid door de fanfare "De eerste liefdesnacht," poŽzie, raketverbrandingen en tal van maskerades.
(Zie Kernwapennieuws op de Vredessite, onder 3 april).
 • In juni gaven de open luchtmachtdagen in Gilze-Rijen (19 en 20) en de Veteranendag (27) aanleiding tot individuele ludieke demonstraties. Terwijl in Gilze-Rijen de straaljagers peuters aan het huilen maakte, amuseerde Josť van Leeuwen de jeugd met zeepbellen en andere vreedzame spelletjes, hetgeen ertoe leidde dat ze voor de zoveelste maal wegens ordeverstoring werd opgepakt. Het in beslag genomen speelgoed, dat blijkbaar een gevaar vormde voor de legerdiscipline, is haar in november door de rechter teruggegeven. Inmiddels is zij in het bezit van een rechterlijk vonnis, waaruit blijkt dat de marechaussee tijdens de Rotterdamse havendagen van 5 september 2009 haar ten onrechte had gearresteerd.
   
 • Op zaterdag 7 augustus hield de Franciscanenwacht opnieuw een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op het Plein, waaraan het HVP mee deed.
   
  wapenbeurs NIDV
 • Op 18 november vond dit jaar de wapenbeurs NIDV in Rotterdam plaats. Dit jaar werd de propaganda voor de tegenmanifestatie in Rotterdam gecoŲrdineerd door Ontwapen! De opkomst was teleurstellend. Personen met spandoeken en straattheaters bleven weg. De meeste bezoekers van de beurs zijn al binnen als het volledig dag is. Ook legde de politie op verzoek van de beveiligingsdienst van de Ahoyhall strengere beperkingen op.
Voor het overige beperkte zich de activiteit van het HVP tot het medeondertekenen van petities of de verspreiding daarvan.
 
Vragen aan de leden
 
"De generatie protest ligt nu bijna onder de zoden". Aldus een krantenkop van de Pers in de zomer van dit jaar, waarop ons aller Josť van Leeuwen op een foto staat. In De Volkskrant van 27 december staat een ironisch commentaar over de positie van onze vereniging als eiser in een proces voor de Raad van State ter verdediging van het demonstratierecht. Moeten we luid protesteren tegen het feit dat de media van onze protestacties een mythe maken als ware het een verschijnsel uit het verleden, om zo te proclameren dat in de huidige tijd alleen de heersende orde regeert? Of moeten we werkelijk onder ogen zien dat de leden die we bij deze protestgelegenheden op straat tegenkomen met onze vingers te tellen zijn? Door onze samenwerkingsverbanden en onze contacten met anderen als Ontwapen!, de Franciscaner-wacht, het Palestinacomitť/United Civilians for Peace en de kracht van Socia Media en de samenwerkingsverbanden van de Vredesmedia kunnen we nog mensen mobiliseren, maar het moment dreigt op te doemen waarop we moeten bekennen dat we als vereniging tekort gaan schieten, omdat ons de menskracht ontbreekt.
 
Er is voor het komend jaar geen jaarplan ingevuld, omdat de initiatieven tezeer van elders komen en wij - zo te zien - nog geen actieperspectieven hebben.
Aan de leden om te beslissen of de verslaglegger zich hierin vergist. Misschien komt er nog inspiratie uit het feit dat we in 2011 dertig jaar bestaan!
 
 
Foto's © 2010 Jan Bervoets (NIVD) en Boyd Noorda. Grote versies en andere foto's op aanvraag via Socia Media