Jaarverslag Haags Vredesplatform 2009

Bestuur en externe organisatie
 
Binnen het bestuur hebben zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. Wat wil zeggen dat na het officiële aftreden van Aart Stevens er nog geen nieuwe voorzitter is!
 
Dit jaar werden drie ledenvergaderingen georganiseerd. Het bestuur kwam vijfmaal bijeen.
 
Dit jaar verschenen - zoals gepland - vier nummers van het tijdschrift Vredeskoerier-'t Kan Anders, orgaan van het Haags Vredesplatform, PAIS en het Humanistisch Vredesberaad, en vier nummers van het VredesMagazine, geredigeerd door een samenwerkingsverband tussen het HVP, PAIS, HVB, Kernwapens weg, het Humanistisch Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede, VD-AMOK, het Platform voor Vredeseducatie en WILPF. Formeel verschenen zij als afzonderlijke tijdschriften. Het kleine tijdschrift Vredeskoerier-'t Kan Anders werd voortgezet, omdat vervanging door de internetnieuwsbrief door allerlei oorzaken geen doorgang kon vinden. Dank zij de verbeteringen van de contacten met de drukker liep het werk geolied. De redacteuren correspondeerde als vingeroefening voor de toekomst zowel met de website-nieuwsdienst van de Vredessite als met Vredesnieuws van PAIS.
 
Straatsburg Het HVP werkte samen het comité Stop de oorlog- stop de NAVO volgens de samenwer-kingsafspraken van het 'comité Stuttgart'. Deze afspraken leidden tot een massademonstra-tie in Straatsburg dat door het extreem strenge demonstratieverbod van de Franse autoriteiten niets anders kon zijn dan een massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook in Nederland werden acties gevoerd, die hieronder beschreven worden.
(Foto: De demonstratie vanuit Kehl naar Straatsburg werd tegengehouden nadat aan de overkant van de brug in Straatsburg brand gesticht werd).
 
Eind 2008 werd het initiatief bekend van een Wereldmars voor de Vrede, waarvan de Stichting voor Vrede en Actieve Geweldloosheid als eerste als contactpersoon optrad. Het HVP zegde hieraan zijn medewerking toe, evenals Vrouwen voor Vrede en met hen diverse andere vredesorganisaties. Op verzoeken van de organisatoren om voor ontvangsten e.d. te bemiddelen bij het gemeentebestuur moet het HVP met het oog op ervaringen met het bestuur uit het verleden verstek gaan.
 
In Den Haag werd een kantoor gevestigd van het internationale netwerk vredesmusea. Het secretariaat bemiddelde voor het Nederlandse vredesmuseum en voor contacten met archieven en andere Nederlandse erfgoedinstanties.
Tijdens de ledenvergadering van 26 mei werden verkennende afspraken gemaakt met leden van het bestuur van het Haags Interkerkelijk Vredeswerk om gezamenlijk iets te organiseren op de Dag van de Vrede. Tot uitwerking is het o.m. wegens ongelukkig vallende vakanties en plannen van de gemeente zelf niet gekomen.
 
Publiciteit
 
De huisvestingsstrijd van Boyd Noorda en zijn bedrijf Socia Media betekende dat het HVP minder ondersteund kon worden bij haar mediabeleid. Het werk moest zich beperken tot onderhoud van de website van het HVP en de Vredessite. In de vergadering van september is besloten zoveel mogelijk kopij te werven voor de site, vooral van groepen die actie voorbereiden.
 
Kees van der Pijl De Themapgroep Haags Vredesplatform-Den Haag tegen de Nieuwe Oorlog heeft zich tijdens het verslagjaar bezig gehouden met de NAVO. Dit leidde tot een lezing van Kees van der Pijl op 6 februari over democratie als ideologie van westerse regentenoverheersing. Het is de bedoeling dat het volgend jaar de NAVO en zijn denkbeelden op de voet worden gevolgd, zodat er ook het komend jaar kennis wordt verbreid en het waar nodig tot actie komt.
 
Wilbert van der Zeijden In het kader van acties voor een nieuw referendum over het verdrag van Lissabon inzake een nieuwe organisatie van de Europese Unie organiseerde het HVP op 8 mei een lezing van Wilbert van der Zeijden over de militarisering van Europa en de consequenties van het verdrag, dat in de plaats van de in 1997 afgewezen grondwet is gekomen.
 
Op 13 november werd het Vredesdiner gehouden met een lezing van Guus Geurts over de verstoring de voedselvoorziening in de wereld door het bestaande stelsel van marktwerking en de oorlogsdreiging die daaruit kan voortkomen.
 
Het Vredesmagazine verspreidde in elk nummer verslagen van lezingen en activiteiten die door het HVP en andere organisaties in Den Haag werden georganiseerd.
 
Gazastrook en muur tegen de Westbank
 
De Israëlische inval in de Gazastrook, aangevangen op 27 december 2008 met de daarmee gepaard gaande brandschattingen heeft over het gehele jaar zijn invloed gehad. Het HVP sloot zich aan bij de spontaan gevormde actiegroep "Verhef je stem" tegen de toen reeds bekend geworden oorlogsmisdaden, die vanaf 3 januari een informatietent in Palestijnse stijl oprichtte op het Plein. Vanaf 8 januari organiseerde het ook een wake voor de Israëlische ambassade van 17 tot 18 uur, die elke dag tot het staakt-het-vuren van 19 januari werd volgehouden.
Het wetteloze optreden van de staat Israël en zijn omgeving, gesanctioneerd door de verkiezingsoverwinning van een openlijk nationaalsocialistische partij van Liebermann leidde in het loop van het jaar tot diverse steunacties van leden van het HVP:
  • ondersteuning van Peace Cycle een fietstocht van twintig Engelsen via Den Haag naar Brussel tegen het EG-associatieverdrag met Israël. De tocht werd gehouden van 28 tot 31 maart, waarbij op de eerste dag de groep werd begeleid door mensen van het Nederlands Palestina Komitee en het Haags Vredesplatform.
  • deelname aan de organisatie van een bijeenkomst van het Burgerinitiatief Sloop de Muur in Gemak Den Haag op 9 november. De bijeenkomst kreeg te weinig aandacht om werkelijk als een campagne voor het initiatief te dienen, zodat voor een handtekeningenactie naar andere middelen moet worden omgezien.
  • deelname aan de boycotacties de Palestinian Civil Society BDS Campaign tegen (illegale) producten uit Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, waartoe ook opgeroepen is in bijeenkomsten van de vakbond ABVAKABO. Zo werd in november actie gevoerd bij verschillende vestigingen van Albert Heyn, die onbekend waren met de herkomst van als "made in Israël" geïmporteerde cosmetica.
  • protestacties tegen het bezoek van Lieberman als minister van Buitenlandse Zaken aan Nederland op 11 november, tevens bedoeld als protest tegen het als "eenzijdig" ter zijde schuiven van het VN-rapport Goldberg over de geconstateerde oorlogsmisdaden in Gaza en elders door alle partijen.
  • José van Leeuwen tekende in voor de internationale Mars naar Gaza, die vanaf 28 december vanuit Egypte zou worden gehouden.
Acties tegen de NAVO
 
Kehl In het verslagjaar werd herdacht dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zestig jaar geleden werd opgericht. Tijdens de jaarvergadering werd hiervoor met een inleiding door de secretaris aandacht besteed. Het comité Stop de oorlog - stop de NAVO organiseerde bussen voor een meerdaagse protestactie in Straatsburg tegen de aldaar gehouden NAVO-top van 1 tot 4 april met als hoogtepunt een demonstratie op 4 april. Boyd, die als fotograaf voor het Vredesmagazine een reportage zou maken over de oorlogsmonumenten in de omgeving, begaf zich naar Kehl, van waaruit manifestanten op de brug over de Rijn de demonstranten uit Straatsburg zouden ontmoeten. Dit leidde tot een indringende fotoreportage De anderen begaven zich met Ontwapen! en de keuken van Rampenplan naar het kamp van de omgeving van Straatsburg, vandaar zouden zij op 4 april proberen de stad in te gaan. Zij werden geconfronteerd met het provocerende en agressieve optreden van de politie en de acties van Zwart Blok. Een en ander leidde tot een opzettelijk uitgelokte veldslag met zeer veel traangas. De verslagen vanuit Straatsburg leiden tot een uitvoerige discussie over de positie die de vredesbeweging tegenover groepen als Zwart Blok zou moeten innemen, waarover ook in 2010 publicaties zullen verschijnen.
 
Op 31 maart werd in Den Haag een internationale conferentie gehouden over Afghanistan in het Haagse conferentiegebouw. Hierbij werd het door het gemeentebestuur onmogelijk gemaakt een grote manifestatie te houden, zoals die door het comité Stop de oorlog- stop de NAVO, het HVP en het Anti-imperialisme Kollektief Rotterdam was bedoeld.
Den Haag De organisatoren weigerden zich te laten sturen naar een geïsoleerd terrein buiten de stadsrand en besloten op de dag zelf een mars van Den Haag CS naar het Vredespaleis te organiseren. Omdat dit een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid was, haakten een aantal Afghaanse deelnemers noodgedwongen af. Niettemin werd er een aanvang met de mars gemaakt, omringd door veel politie, maar ook pers en televisie, waardoor ons protest tegen nieuwe oorlogsplannen gehoor kreeg.
 
Paasmars Dat was niet het geval met de Paasmars van13 april. Zij was bedoeld als een bijdrage van het HVP aan de acties van het comité Stop de oorlog- stop de NAVO en volgde een route van het Vredespaleis naar het NAVO-center voor de Waalsdorper Vlakte. De opkomst was met zestig deelnemers teleurstellend. Tijdens toespraken legde Rob Boogert verslag af van zijn belevenissen in Straatsburg.
 
Diverse protestacties
 
Gedurende het verslagjaar vonden veel individuele protestacties plaats tegen oorlog en legerwerving: In Den Haag gaven de veteranendag van 27 juni, de legerwerving tijdens Parkpop de dag daarna en de NAVO-manifestaties tijdens het door de gemeente georgani-seerde vredesweekend van 19-21 september daartoe aanleiding. Actievoerster José van Leeuwen ondervond veel tegenwer-king van de politie, die - daartoe aangezet door de militaire instanties - het recht van vrije meningsuiting, zoals omschreven door de Nationale Ombudsman, met voeten trad. Het schijnt een landelijke tendens te worden dat openlijk geuite bezwaren tegen legerwerving en oorlogsvoorbereiding leidt tot arrestaties: José werd tijdens manifestaties van de luchtmacht in Volkel, van de landmacht in Amersfoort en bij het marineschip tijdens de Havendagen in Rotterdam opgepakt, waarbij tenlasteleggingen achteraf deels ongefundeerd bleken te zijn. Bij elk incident had zij direct contact met haar advocaat en alle inbreuken zijn aangemeld bij Bureau Jansen & Janssen.
 
Hiroshima-herdenking
 
Op zaterdag augustus hield de Franciscanenwacht een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (resp 5 en 9 augustus). Het Haags Vredesplatform sloot zich hierbij aan en nodigde ook het HIVW daartoe uit. Dit was ook in overeenstemming van de wens van het Hiroshimacomité, dat herdenkingen wilde op meer plaatsen dan de gebruikelijke stand op de Anthoniebreesluis in Amsterdam.
 
Wereldmars voor de Vrede
 
Het Franse, Spaanse en Latijns-Amerikanen deel van de internationale delegatie van de wereldmars voor de vrede deed van 1 tot 4 november Nederland aan. Het was slecht en koud weer, zodat de grote belangstelling, die we naar aanleiding van voorbereidingsmanifestaties op de Dam in Amsterdam konden verwachten, uitbleef. Op dinsdag 3 november bood het een petitie aan aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en vervolgens aan het Internationaal Gerechtshof. Het HVP bereidde een ontvangst voor op het Plein. Vertraging van de aankomst van de delegatie door verkeersproblemen in de stad leidde ertoe dat de ontvangst moest worden beperkt tot deelname aan de mars naar het Vredespaleis.
 
Wapenbeurzen
 
Het HVP sloot zich op 9 mei aan bij een wake van de Franciskanerwacht op het Plein vóór het ministerie van Defensie als protest tegen de wapenbeurs ITEC in Brussel. Op 19 november vond dit jaar de wapenbeurs NIDV in Rotterdam plaats. Campagne tegen de Wapenhandel, die mede actie had gevoerd tijdens de internationale wapenbeurs in Londen, besloot de propaganda voor de tegenmanifestatie in Rotterdam te coördineren. Omdat zij uit-eindelijk geen kans daartoe zag, werd het vaandel overgenomen door Ontwapen! Vanuit een vijftal organisaties trotseerden dertien personen de herfstwind met straattheater en flyeren, waarbij zij opnieuw de aandacht trokken van fotografen. Anders dan vorig jaar waren er ditmaal nauwelijks andere beurzen, waardoor men minder aandacht kreeg van publiek,
 
Diverse aangelegenheden
 
Schoenen naar Bush Op 27 januari vierde het HVP in samenwerking met het straattheater het aftreden van president Bush met een schoenenwerpactie vóór de Amerikaanse ambassade, in navolging van de Iraakse journalist, die tijdens een persconferentie een schoen naar Bush wierp tijdens diens bezoek aan het bezette Irak In de petitie, die bij de ambassadeur in de brievenbus werd gedaan, werd om zijn vrijlating gevraagd. De actie trok niet de belangstelling die het verdiende. Wel waren theaterdemonstraties als deze aanleiding voor PSP'92 om aan Elise Leyten op 3 oktober de Kees Koning Vredesprijs toe te kennen.
 
Het jaar 2009 is een bewogen jaar geweest, waarin op de leden van het HVP vaak een beroep gedaan voor hun actiebereidheid in de strijd voor de vrede. Daarin heeft het HVP zijn contacten uitgebreid, maar het is er wederom niet in geslaagd zijn ledenaantal te laten toenemen. Als deze tendens in de komende jaren doorgaat, betekent dit een rem om zijn activiteiten.
 
Foto's © 2009 Boyd Noorda. Grote versies en andere foto's op aanvraag via Socia Media