Jaarverslag Haags Vredesplatform 2008

Bestuur en externe organisatie
 
Binnen het bestuur hebben zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. Tijdens de jaarvergadering heeft Aart Stevens aangekondigd nog één jaar aan te blijven en verzocht naar een nieuwe voorzitter om te zien. De reden was de frequentie van het aantal vergaderingen en bijeenkomsten. In de zomer bleek echter de belangstelling voor de maandelijkse vergaderin-gen dermate gering, dat besloten is het aantal bijeenkomsten terug te brengen tot vier per jaar, zoals ook bij andere vredesverenigingen gebruikelijk is. Zolang er nog geen nieuwe voorzitter gevonden is, wil Aart Stevens de lopende zaken blijven behandelen.
 
Dit jaar verschenen vier nummers van het tijdschrift Vredeskoerier-'t Kan Anders, orgaan van het Haags Vredesplatform, PAIS en het Humanistisch Vredesberaad, en vier nummers van het VredesMagazine, geredigeerd door een samenwerkingsverband tussen het HVP, PAIS, HVB, Kernwapens weg, het Humanistisch Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede, VD-AMOK, het Platform voor Vredeseducatie en WILPF in een gezamenlijke jaargang. Het samenwerkings-verband tussen deze laatste groepen constitueerde zich in een Vereniging Vredesmedia, dat als bestuur over beide bladen functioneert en zich bovendien belast met de organisatie van een nieuwssysteem op het internet, dat in de nabije toekomst Vredeskoerier-'t Kan Anders zal vervangen. Dit jaar is de eindredactie van het "kleine" tijdschrift gevoerd door Jan Bervoets, die ook de lay-out en vormgeving heeft verzorgd. Het bleek dat door een te korte termijn voor de drukker de distributie van Vredeskoerier etc. onvoldoende kon worden gegarandeerd. Aan het eind van het jaar werden ook regelingen getroffen om de bezorging beter te garanderen. Het samenwerkingsverband tussen de verschillende verenigingen heeft ook tot verdere netwerken geleid.
Het Platform tegen de Nieuwe Oorlog organiseerde dit jaar de Paasmars, die op 24 maart zou worden gehouden met het thema Openheid over Irak. De organisatoren van het platform sloten zich op 11 december aan bij de internationale Anti-NATO beweging die op 5 oktober in Stutgard werd gevormd en vormden het comité Stop de oorlog- stop de NAVO, waarbij het HVP zich aansloot. Mensen van het HVP kregen tijdens het festival 2Dh5 ook nadere informatie over andere acties en bewegingen tegen de NAVO. Het HVB vroeg PAIS en het HVP samen te werken met de organisatie van een manifestatie op de Dag van de Vrede op 21 september
 
Publiciteit
 
De Themapgroep Haags Vredesplatform-Den Haag tegen de Nieuwe Oorlog heeft zich tijdens het verslagjaar bezig gehouden met twee thema's: de mogelijkheid van inschakeling van de vakbonden in acties voor de vrede en het feit dat in 2009 de NATO zestig jaar bestaat. Hierdoor konden de locale acties voor het jaar 2009 worden voorbereid, waartoe het comité Stop de oorlog- stop de NAVO tot aan de internationale actie in Staatsburg van 4 april had opgeroepen. De groep bereidde twee discussiebijeenkomsten voor in de cyclus over de strijdigheid van militaire interventies met het belang van de vrede: één met Pol de Vos op 15 februari en één met Fred Hamburger op 23 mei.
 
Paasmars
 
Paasmars Nam het Platform tegen de Nieuwe Oorlog het initiatief en de kosten van de mars op zich, de uitvoering en de regie was in handen van het HVP. Feitelijk was het een wandeling van 10 km. vanaf station Delft via de Vliet naar het Plein, met demonstratieve stops voor het Legermu-seum en TNO. Honderd mensen werden bij de start onthaald op een gierende sneeuwstorm, die gelukkig snel overging in een dooiende voorjaarszon, waardoor
het een aangename tocht werd. De route was schilderachtig, maar trok te weinig publiek om voor herhaling vatbaar te zijn. De bedoeling was dat aan het eind de wandelaars zouden worden toegesproken door Eerste-Kamerleden, die - niet gebonden aan het regeerakkoord - een onderzoek zouden kunnen forceren over de Nederlandse rol tijdens de Irak-oorlog. Deze discussie werd echter afgelast, waardoor de Kamerleden het lieten afweten. Pas in de laatste week voor kerstmis kwam de Eerste Kamer in actie, en legde de grondslag voor een debat dat in 2009 zal worden voortgezet..
 
Naqba, Gazastrook en muur tegen de Westbank
 
demonstratie In het verslagjaar is aandacht besteed aan wat in het Historisch Nieuwsblad van februari 'het gewelddadige ontstaan van de staat Israël' is genoemd, nu zestig jaar geleden. De 'Naqba', die daarvan het gevolg was voor de oorspronkelijke bewoners van het Britse protectoraat Cisjordanië of Palestina, duurt nog voort tot de dag van vandaag, hetgeen bleek uit de blokkades en andere aanvallen op de bevolking in de Gazastrook en de gewelddadige doorzetting van de door het Internationaal Gerechtshof veroordeelde muur in de Westbank. HVP-leden zijn al dan niet in samenwerking met het Nederlands Palestinacomité en het comité Naqba betrokken geweest bij diverse demonstraties. Opnieuw dus de wekelijkse actie van Frans Rutgrink, die van de Haagse burgemeester een uitspraak heeft gekregen dat politieel ingrijpen tegen zijn demonstratie onwettig was. Opnieuw dus de herhaalde picketlines voor de Tweede Kamer om te wijzen op de schendingen van mensenrechten.
 
HVP avond Het op 29 oktober gehouden vredesdiner was eveneens gewijd aan de herdenking van de Naqba: Robert Soeterik, redacteur van het boek De verwoesting van Palestina, die tijdens de officiële Naqba-herdenking van 17 mei was verschenen en Alicia de Ruyter, die voor de stichting Hope op de West Bank onderwijs heeft gegeven.
 
Maria toegang geweigerd Kort daarna maakte José van Leeuwen een reis naar Palestina om te helpen bij de olijfpluk. Haar ervaringen leidde tot een ludiek protest tegen de opsluiting van Palestina. Op 17 en Kerstnacht 24 december werden door een straattheater Jozef en Maria opgevoerd als illegale Palestijnen die op hun weg naar Betlehem door een roadblock in de Muur door een soldaat werden tegengehouden. Op oudejaarsdag leidde de vlak na kerstmis begonnen luchtaanvallen op de Gazastrook tot een plaatse-lijk initiatief, die door het HVP met een massale mobilisatie-oproep werd ondersteund. Er demonstreerde een stoet van duizend mensen. De Israëlische strafexpeditie werd in januari 2009 voortgezet, hetgeen uiteindelijk leidde tot nagenoeg dagelijkse acties als gevolg van de afzijdigheid van de Nederlandse regering.
 
Het HVP heeft zich aangesloten bij de manifesten van de Palestinian Civil Society BDS Campaign, die zullen leiden tot resoluties tegen discriminatie en apartheid en bij het proces tegen illegale export van Israëlische producten uit de nederzettingen in Palestijnse gebieden naar de Europese Unie.
 
Alternatieve veteranendag
 
In het verslagjaar werd ingegaan op een voorstel van Ontwapen! om een brochure te verspreiden tijdens de Veteranendag. Deze brochure is echter niet verschenen. De actie beperkte zich tot een éénpersoonsdemonstratie van José van Leeuwen, waarover uitvoerig is bericht in Vredeskoerier-'t Kan Anders.
 
Dag van de Vrede
 
De Dag van de Vrede, die dit jaar op een zondag viel, gaf aanleiding tot een toenemend aantal over geheel Nederland verspreide activiteiten. Het HVP besloot samen te werken met het Humanistisch Vredesberaad bij de voorbereiding van een manifestatie over Afrika in het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Het resultaat was een leerzame middag, waarbij duidelijk werd dat - ook al zijn er interne oorzaken - het uitblijven van vrede in Afrika mede het gevolg is van invloeden en bemoeienissen vanuit het Westen.
 
NIDV
 
Na de sluiting van de Evenementenhal in Rijswijk verplaatste de NIID, die zich had laten omdopen tot Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) zijn activiteiten naar de Ahoyhal in Rotterdam-Zuid. Dit was voor het HVP reden om het Anti-Imperialistisch Platform in Rotterdam een demonstratie te organiseren. De opkomst was groter dan de afgelopen jaren, maar met tien mensen te weinig om de dag effectief vol te houden. Reden hiervoor was een grote demonstratie tegen het kernafvaltransport naar Gorleben, waardoor veel demonstranten naar Duitsland moesten. Wel was er belangstelling van de pers en van de bezoekers van andere evenementen, zodat er perspectieven zijn voor omvangrijkere protesten in het komende jaar.
 
In het verslagjaar is het HVP er niet in geslaagd zich uit te breiden, hetgeen betekent dat de vereniging in persoonlijke omvang afneemt. Wel is de samenwerking met andere verenigingen versterkt. Hopelijk zal er het komende jaar versterking komen.
 
Foto's © 2008 Boyd Noorda, Socia Media