Jaarverslag Haags VredesPlatform 2007

Bestuur en externe organisatie
 
Binnen het bestuur hebben zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. Wel heeft de samenwerking met verwante vredesorganisaties geleid tot belangrijke en spectaculaire acties, die de vredesbeweging op de kaart hebben gebracht. Hierbij zijn verschillende initiatieven van het HVP uitgegaan.
 
De redactie van Vredeskoerier, 's Kan Anders, Kenwapens weg! bracht volgens plan de gewenste nummers uit. Hierbij moest gebruik worden gemaakt van diverse vormgevers; de ernstig zieke Christiaan Lapoutrť ontviel ons op 8 augustus definitief. Verschillende leden van het HVP hebben hem in het blad herdacht.
 
Dit jaar zijn er twee proefnummers verschenen van een samenwerkingsverband tussen het Haags Vredesplatform, PAIS, Kernwapens weg, het Humanistisch Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede, VD-AMOK, het Platform voor Vredeseducatie en WILPF. De organisatie Pedagogen voor Vrede, die ook aan het overleg zou deelnemen, heeft zich uiteindelijk van het overleg gedistantieerd. Op 27 april verscheen het eerste proefnummer, een extra-editie, die de titel Hollanditis nu! meekreeg. Er ontstond discussie over de wijze waarop het nummer tot stand is gekomen; daarnaast bleek er een tegenstelling te bestaan tussen de opvattingen inzake vrede tussen de antimilitaristische organisatie AMOK en de Pedagogen voor Vrede. Om een betere controle op de redactie te krijgen stelde de vergadering van het samenwerkingsverband betere waarborgen op, waarbij VD-AMOK binnen het tweede blad een eigen katern voor zich claimde. Deze claim werd gehonoreerd en in november verscheen het nulnummer van het Vredesmagazine als eerste van een volledig begrote jaargang van vier nummers. Het HVP stemde enthousiast in met een voorstel tot de daarvoor nodige abonnementsverhoging, maar bewerkstelligde tevens de voortgang van de verschijning van vier extra actualiteitennummers, waaraan AMOK niet deelneemt. Na de verschijning van het tweede proefnummer bleek er echter een onoplosbaar meningsverschil binnen en over de redactie van de vier grote nummers van het Vredesmagazine. Aan het eind van dit jaar is deze kwestie, die verdere voortgang van deze nummers onzeker maakt, niet opgelost.
Opnieuw namen Het HVP, HVB en PAIS (met het museum voor vrede en geweldloosheid) deel aan het Nederlands Sociaal Forum in Amsterdam, waar een grote demonstratie werd gehouden tegen de G8, die in juni in Rostock zou worden gehouden. In het verslagjaar is de werkgroep Ontwapen!, waaraan het HVP deelneemt, er niet in geslaagd zijn netwerk op te zetten, dat in 2006 werd voorbereid. Een initiatief van de werkgroep om bij gemeenten te protesteren tegen de rol van arbeidsbureaus (CWI's) bij de werving voor het leger is alleen in Den Haag tot uitvoering gekomen.
Dit jaar is er, mede wegens de drukte rond de hierna te beschrijven Atriummanifestatie en Veteranendag geen Paasmars gehouden.
 
Publiciteit
 
De Vredessite ondervond dit jaar moeilijkheden doordat Socia Media, die de site beheert, zijn standplaats dreigde te verliezen.
De Festivalwerkgroep heeft ook dit jaar zijn werkzaamheden voortgezet. Zij wijzigde haar naam in Themapgroep Haags Vredesplatform-Den Haag tegen de Nieuwe Oorlog en formuleerde als eerste thema de ontmaskering van de ideologieŽn achter de militaire "vredes-missies". De groep trof voorbereidingen voor openbare studiebijeenkomsten en nam hiervoor contact op met verschillende prominenten als Michel Colon en Kees van der Pijl. Het ziet ernaar uit dat deze contacten niet zonder gevolgen zullen zijn.
 
Atriummanifestatie
 
In 2006 besloot het HVP een grote externe gebeurtenis te organiseren, die mede zou worden gefinancierd door de in Den Haag gevestigde internationale organen voor vrede en recht. Dit geschiedde in samenwerking met het Haags Interkerkelijk Vredeswerk HIVW. De bedoeling was een tentoonstelling met stands van de beide organisaties met internationale organen op het gebied van vrede en recht. Men verkreeg de participatie en steun van het Internationaal Gerechtshof, de OPCW, Internationaal Strafhof en het JoegoslaviŽtribunaal. Contacten met de gemeente Den Haag leidde tot het plan deze manifestatie in het Atrium te houden. Oorspronkelijk werd naast de expositie gedacht aan een forum, waarbij verschillende internationale aspecten rond de internationale organisaties en de perspectieven voor vrede aan de orde zouden komen. Er werd door Josť van Leeuwen en Yolande Winkelhuyzen een werkgroep geformeerd, die ook de scholen zou benaderen voor een onderwijsproject. Voor al deze plannen, met name voor een forum waarin de oorzaken van de oorlog op de wereld ter discussie zouden worden gesteld, bleek uiteindelijk geen subsidie beschikbaar. De manifestatie, getiteld Vrede, wat doe we eraan? beperkte zich tot een tentoonstelling (28-29 april en 1-3 mei) en een lezingenmiddag (zondag 29 april), waarbij aan vertegenwoordigers van de exposerende organisaties het woord werd gelaten.
Het theater Bries zorgde hierbij voor een vrolijke noot en baarde vooral tijdens de openbare bijeenkomsten in het Atrium veel opzien, vooral toen op 1 mei daar een door de Marine georganiseerde tentoonstelling over Michiel de Ruyter werd geopend. De daarvoor uitgenodigde acteur die de oude Bestevaer uitbeelde werd geconfronteerd met zijn vierde echtgenote en een tegen de oorlog presterende collega.
Helaas hield het uitzonderlijke zomerweer veel mensen buiten de hallen van het Atrium. Het aantal bezoekers haalde waarschijnlijk de duizend niet.
 
De oorlogen van de VS
 
Het HVP heeft verschillende kleine protestacties gehouden: op 2 februari hield het een demonstratie op het Plein tijdens het Kamerdebat over de uitzending van Nederlandse militairen naar Uruzgan. Op 14 maart overhandigde een groep demonstranten een lijkenzak bij gelegenheid van het vertrek van de eerste kwartiermakers, Op 27 april protesteerde het samen met de Campagne tegen de Wapenhandel bij een bank die de uitzending van Neder-landse korvetten naar IndonesiŽ financiert.
 
Militaire werving
 
Dit jaar zijn door de Nederlandse regering plannen aangenomen, waarin de werving voor het leger wordt opgevoerd door op scholen en in arbeidsbureau's meer druk uit te oefenen op jongeren. Zestien- en zeventienjarigen krijgen militaire opleidingen. Hiertegen worden door het HVP stickers verspreid, zoals in 2006 afgesproken met de werkgroep Ontwapen!. Leden van het HVP hebben in het kader van een landelijke actie een brief aan de wethouder Sociale Zaken van De Haag geschreven om de aandacht te vestigen tegen door arbeidsbureau's uitgeoefende druk bij werving van werklozen voor het leger. Hierop is tot op heden geen bevredigend antwoord ontvangen.
 
Alternatieve veteranendag
 
Tijdens de Veteranendag organiseerden diverse samenwerkende vredesorganisaties - HVP, Humanistisch Vredesberaad, Platform voor Vredesducatie, AMOK, Platform tegen de Nieuwe Oorlog, met subsidie van XminY en de Vrije Bond - een openlijke alternatieve protestactie. Terwijl op het Malieveld een groots feest werd georganiseerd, werden in verschillende stands en tenten op het Plein het publiek duidelijk gemaakt dat veteranen niet dienden te worden ingezet om oorlog te verheerlijken. Er werd geprotesteerd tegen de misleiding van militaire werving en de nadruk werd gelegd op geweldloze alternatieven door burgervredesteams. Ook sprak een IndonesiŽ-veteraan zich tegen de oorlog uit en was er ee lezing van Henk van der Keur de gevolgen van verarmd uranium. In de pauzes was er voordracht van de stadsdichter Harry Zevenbergen.
De alternatieve actie trok slechts honderd belangstellenden, als gevolg van de aanhoudend stromende regen
 
Uruzgan
 
In het najaar werd bekend dat de Nederlandse regering voornemens was de Nederlandse militaire missie naar Uruzgan te verlengen. Daarom had het Platform tegen de Nieuwe Oorlog met andere groeperingen het initiatief had genomen voor een Actiecomitť Nederland terug uit Afghanistan. Het HVP - afdeling van dit platform - sloot zich daarbij aan. De acties resulteerde in een aanvullende hoorzitting voor de Tweede Kamer van sprekers die niet tot de officiŽle hoorzitting waren toegelaten en een korte maar spectaculaire demonstratie vůůr het Kamerdebat op 17 december. Opvallend was hierbij dat tijdens de discussies geen enkele van de parlementaire politieke partijen een aanval deed.
 
Bijeenkomsten
 
Op 21 september organiseerde het Haags Vredesplatform een bijeenkomst over het nieuwe Europese verdrag, dat in plaats zou komen van de in 2006 verworpen grondwet. Deze bijeenkomst werd gesponsord door de vakbondsgroep Solidariteit en trok ruim 30 bezoekers. Het HVP sprak zich uit voor een referendum, waardoor het in de gelegenheid zou worden gesteld zijn stellingname tegen de militarisering van Europa te verdedigen.
Op 10 augustus en 2 december werkte het HVP mee aan een bijeenkomst van de werkgroep Westelijke Sahara om de Saharaanse studente Rahab Amidane de gelegenheid te geven het woord te voeren. In augustus kon zij om visumredenen niet komen; men maakte contact met de vertegenwoordiger van Frente Polisario. In december kon zij haar verhaal doen. Er was echter weinig gelegenheid tot publicatie, zodat nog geen tien personen de bijeenkomst bijwoonden. Op 27 oktober vond dit jaar weer het Vredesdiner plaats, dat door 29 personen werd bijgewoond. Dit diner werd gevolgd door een forum over de gevolgen van de afnemende olievoorraad voor de wereldvrede. Peter Polder pleitte voor 'consuminderen' en de voorbereiding van een kleinschaliger economie; Klaas Meijer zag een oplossing in een breuk met de VS en een bondgenootschap met opkomende economieŽn in een samenwerkingsverband tegen het kapitalisme en de ontwikkeling van niet-fossiele brandstoffen. Deze tegenstelling leidde tot een geanimeerde discussie.
 
Om het recht van demonstratie
 
Het HVP heeft naar aanleiding van het politieoptreden tijdens de NIID-demonstratie op 10 november 2005 voor het congresgebouw een klacht ingediend bij het gemeentebestuur. Deze klacht is afgewezen. De processen die door de gearresteerde HVP- en PAIS-leden zijn gevoerd hebben geleid tot aanzienlijke verlagingen van de door de politie opgelegde boetes. Ook in andere gevallen kregen demonstranten, die door de politie waren opgepakt, genoeg-doening. De wekelijkse demonstrant Frans Rutgrink kreeg via gerechtelijk vonnis zijn door de politie in beslag genomen demonstratieborden terug; de klachtencommissie van de gemeente stelde hem in het gelijk en stelde vast dat de politie hem niet had mogen aanhouden. Helaas leidde een proces tegen HVP-leden wegens het weigeren van legitimatie bij demonstraties voor de VS-ambassade niet tot vrijspraak, maar tot een voorwaardelijke veroordeling. Tegen het dubieuze vonnis van het Hof, dat reminiscentie oproept aan de tijd van het persoons-bewijs, kon geen cassatie worden aangetekend. De Nationale Ombudsman heeft dit vonnis erkend.
In december bracht deze instelling namelijk rapport uit over het optreden van de politie Haaglanden tijdens demonstraties onder de titel Demonstreren staat vrij. Ofschoon veel met de mantel der liefde is bedekt en niet alle gewenste vrijheden zijn toegelaten is toch vastgesteld dat de regelgeving van de gemeente Den Haag en de uitleg van de politie daarvan strijdig is met door het Europese Hof verdedigde mensenrechten. Burgemeester Deetman heeft kort voor zijn aftreden op de jaarwisseling dit rapport openlijk naast zich neergelegd.