Jaarverslag Haags Vredesplatform over 2006

In het jaar 2006 werd herdacht dat het HVP 25 jaar geleden zijn intrede deed als een plaatselijk platform dat de Haagse inwoners mobiliseerde tegen de plannen voor verdergaande atoombewapening van Nederland. Er werd een interne jubileumviering gehouden en er werden plannen gemaakt voor een groot extern festival, dat kort daarna zou plaats vinden. Net deze activiteit zou het HVP een middel vinden om leden te werven en zich zo te verbreden. Het festival bood ook een perspectief om tot samenwerking te komen met andere vredesorganisaties, zowel plaatselijk als landelijk.
 
Bestuur en externe organisatie
 
De onderhandelingen van het HVP bestuur met PAIS, Ploegscharen, Stop Wapenwedloop, Kernwapens Weg en het Humanistisch Vredesberaad om de samenwerking in een gezamenlijk tijdschrift af te ronden in een contract heeft tot resultaat geleid. Per 1 december 2006 is het tijdschrift definitief geformeerd en is er een gezamenlijk contract getekend. Er is echter nog geen nieuwe naam vastgesteld, zodat het tijdschrift nog onder de bestaande titel 'Vredeskoerier/'t Kan Anders/Kernwapens Weg' verschijnt. Intussen voert PAIS verkenningen voor verdere fusies, o.a. met Vrouwen voor Vrede en AMOK. Deze verkennende besprekingen moesten worden uitgesteld door ziekte van de initiatiefnemer Nico Faber, die inmiddels is hersteld.
Sociaal Forum Het HVP, HVB en PAIS (met het museum voor vrede en geweldloosheid) namen samen deel aan het Nederlands Sociaal Forum, waar door het naast elkaar plaatsen van stands een grote corner ontstond over het vredesstreven in Nederland.
Het HVP maakt deel uit van de werkgroep Ontwapen! en participeerde met deze werkgroep in een workshop van het op 3-6 december gehouden 2Dh5 Festival in Utrecht.
De organisatie van een hierna beschreven manifestatie bij gelegenheid van het jubileum heeft geleid tot verbetering van de verhoudingen tussen het HVP en het Haags Interkerkelijk Vredeswerk, Dit leidde tot het begin van een dialoog en de wederzijdse uitnodiging tot bijwoning van elkaars manifestaties, o.a. tijdens de Haagse Vredesweek en het IKV-jubileum. Terwijl het HVP het oneens blijft met de IKV-opvatting dat militaire interventie tot vrede zou kunnen leiden en daarvoor ook dit jaar argumenten heeft aangevoerd, is er op andere punten ook naar gemeenschappelijke standpunten en uitspraken gezocht, zoals op het gebied van het kernwapenbeleid en de UCP-advertentie inzake de libanonoorlog.
 
Publiciteit
 
De HVP site, die in november 2006 was gestart, is ook dit jaar regelmatig vernieuwd met mededelingen over vergaderingen en bijeenkomsten, waarbij die gekoppeld is aan de landelijke Vredessite komen regelmatig mededelingen over vergaderingen en bijeenkomsten, met daarbij ingevoerde geïllustreerde verslagen.
De festivalwerkgroep is ook dit jaar regelmatig bijeengekomen als voorbereidingsgroep van verschillende openbare bijeenkomsten en discussieavonden. Binnen de groep werd het Project New American Century (PNAC) besproken, dat reeds in 2000 een Amerikaanse aanval in het Midden-Oosten voorbereidde. Dit kwam, onder meer door opmerkingen van HVP-leden in de zaal ook onder ter sprake in de afsluitingszitting van het Nederlands Sociaal Forum op 21
mei in Nijmegen.
Het PNAC werd het thema voor de lezing van de jaarvergadering in maart en op 1 september organiseerde het HVP met het Platform tegen de Nieuwe Oorlog een discussie-avond over het verband tussen het Amerikaanse defensiebeleid en het optreden in het Midden-Oosten.
 
Jubileum
 
Op zondag 1 oktober werd in Café Emma het interne jubileumfeest gehouden. In de bovenzaal werd een tentoonstelling ingericht, bestaande uit foto's en affiches, welke laatste doublures waren uit het archief van Gerard van Alkemade. De foto's waren afkomstig uit de verzamelingen van leden van het HVP, die digitaal waren opgeslagen door de penningmeester en van Boyd; zij vielen op door hun professionele kwaliteit.
Jan & Alleman Het jubileum werd bijgewoond door 80 personen. Naast Aart Stevens en Jan Bervoets voerden ook Rob Boogert, Elise Leyten en Gerard van de Ridder het woord, elk met hun historische kanttekeningen over het HVP en hun eigen emotionele inbreng. Daarnaast trad het koor Jan en Alleman op, dat door een enthousiast gehoor werd toegejuicht. De muziek werd verder verzorgd door het dj-duo "De platendraaiers", die al snel sfeer wisten te maken. Het feest, dat om 16.00 een aanvang nam, werd al gauw een groot succes. Na een stevige maaltijd werd het afgesloten om 21.00 uur. Maar de herinnering bleef langer na.
 
Jubileummanifestatie?
 
In verband het jubileum besloot het HVP een grote externe gebeurtenis te organiseren, die mede zou worden gefinancierd door de in Den Haag gevestigde internationale organen voor vrede en recht. Om steun te krijgen van de internationale organisaties werd gezocht naar een groter verband, Het HVP besloot samen te werken met het Haags Interkerkelijk Vreedeswerk HIVW, waarvan ook leden lid zijn van het HVP. Er werd een manifestatie geprojecteerd in de eerste weken van november in de Grote Kerk. Dit bleek te vroeg gepland te zijn, gezien de tijd die nodig was om bij de internationale organen als het Internationaal Gerechtshof , de OPCW en het Internationaal Strafhof een goed contact te krijgen. De contacten boden echter perspectieven voor een manifestatie in het Atrium in het voorjaar van 2007, waarbij ook de gemeente de mogelijkheid tot subsidieaanvraag opende. Het HVP plande naast de manifestatie ook een forum, waarbij verschillende internationale aspecten rond de internationale organisa-ties en de perspectieven voor vrede aan de orde zouden komen. Er werd door José van Leeuwen en Yolande Winkelhuyzen een werkgroep geformeerd, die ook de scholen zou benaderen voor een een onderwijsproject. Dit heeft geleid tot de vorming van informele discussiegroepen en een netwerk dat zich zou beraden op het vredesonderwijs en het integratievraagstuk.
 
Vluchtelingenbeleid
 
Evenals in 2005 werd het HVP geconfronteerd met de gevolgen van het asielbeleid van minister Verdonk, dat in dit jaar door het Europese Hof werd veroordeeld als strijdig met de
Picket mensenrechten. Een van haar slachtoffers, de Iraanse christen Mehdi Hooshyar was hiertegen in hongerstaking gegaan, omdat de mogelijkheid bestond dat hij bij aankomst in Iran zou worden geëxecuteerd; op 9 januari vertoonde hij zich in Den Haag met dichtgenaaide lippen om te protesteren tegen zijn dreigende uitzetting. Het HVP verleende steun aan het comité "Redt Mehdi" door te bemiddelen voor onderdak. Het bleek niet nodig te zijn; de politie pakte Mehdi op. Interventie van het comité, de advocaten en ook een demonstratie waaraan het HVP meedeed hebben ertoe geleid dat het uitzettingsbevel werd herzien. Tot aan de veroordeling van de IND zijn er in Den Haag nog meer van dergelijke acties voor hongerstakers geweest.
 
De oorlogen van de VS
 
Op 18 maart hield het Platform tegen de Nieuwe Oorlog een herdenkingsdemonstratie tegen de Irak-oorlog onder de leuze "Breken met Bush". De bijeenkomst op het Museumplein geschiedde in een uitzonderlijke koude met een windchill van ver onder het vriespunt. Indrukwekkend was de herdenkingsceremonie voor de slachtoffers.
Op 23 september organiseerde een nieuw comité Stop de oorlog! een demonstratie tegen de nog voortdurende oorlogen in het Midden-Oosten, in het bijzonder de Gazastrook, en de gevangenis van Guantánamo. Bij beide demonstraties viel de maskerade van het HVP op, waarbij Bush een geketende Guantánamo-gevangene met zich meesleurde. Een symbolisch
Spandoek voor bank luchtalarm sloot de manifestatie af.
Het HVP heeft verschillende kleine protestacties gehouden: op 2 februari hield het een demonstratie op het Plein tijdens het Kamerdebat over de uitzending van Nederlandse militairen naar Uruzgan. Op 14 maart overhandigde een groep demonstranten een lijkenzak bij gelegenheid van het vertrek van de eerste kwartiermakers, Op 27 april protesteerde het samen met de Campagne tegen de Wapenhandel bij een bank die de uitzending van Nederlandse korvetten naar Indonesië financiert.
 
Paasmars
 
Bij Vredespaleis Dit jaar heeft een plaatselijke initiatiefgroep een paasmars "nieuwe stijl" georganiseerd onder de leuze "kies voor vrede". De initiatieven gingen uit van de stadspartij en vredeseducatie, het HVP sloot zich daarbij aan. Gestreefd werd naar een bredere opzet, waarbij ruimte werd ge-boden voor meer groeperingen en stromingen op het gebied van vrede. De mars werd uiteindelijk door een honderdtal mensen gehouden, wat teleurstellend was. Bij het vredes-paleis werd naast bij het HVP gebruikelijke het politieke protest tegen oorlog ook een groot gedeelte gewijd aan innerlijke spiritualiteit als bron voor vrede. Dat was even wennen en er bleef uiteindelijk maar een kleine groep over.
 
Tegen de veteranendag
 
Picket Tijdens de Veteranendag van 29 juni werd door het HVP een kleine protestdemonstratie bij het ministerie van Defensie gehouden; de demonstranten werden na afloop opgehouden door het defilé en stonden langs de kant met hun borden nog in de hand. De leuze `bloed, zweet en tranen` vond bijval bij defilerende veteranen. Die middag werd bovendien door het HVP in een volle zaal in de Panderpassage een bijeenkomst gehouden waarbij de Indonesiëweigeraars van 1946 tot 1949 speciale aandacht kregen als alternatief voor het militair vertoon. Jan Maassen deelde onder belangstelling van TV en pers aan een ademloos toeluisterend gehoor zijn ervaringen als vervolgde indonesiëweigeraar mee, waarna de historicus Kees Bals een helder overzicht gaf. Die dag viel het kabinet-Balkenende 2, zodat het protest uiteindelijk niet de publiciteit kreeg waarop zozeer gehoopt was. Zie dit verslag.
 
Burgemeesters voor de vrede en tegen kernwapens
 
Akiba tekent steenje voor muur Op 5 juli bracht de burgemeester van Hiroshima een bezoek aan het Vredespaleis in den Haag ter herdenking van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over het dreigen met atoombommen als oorlogsmisdrijf. Daarna werd hij ontvangen door het Haags gemeentebestuur. Vóór het Vredespaleis en het stadhuis plaatste op uitnodiging van het HVP en Ontwapen! de International Law Campaign namens de "growing peoples movement" een houten muur van steentjes, die door het publiek waren getekend en dienden als een petitie voor een internationale wet tegen de verbreiding van kernwapens Hierdoor kreeg de bijeenkomst van de Burgemeesters voor de Vrede in de raadszaal extra aandacht. Zie dit bericht.
 
Libanonwake en andere acties
 
Op 12 juli brak de Libanonoorlog uit. Dit en de oorlog in de Gazastrook was aanleiding voor een demonstratie in Amsterdam op zaterdag 22 juli. Uit de daar opgedane inlichtingen werd duidelijk dat deze oorlog ertoe zou moeten leiden tot de permanente ontruiming van het dichtbevolkte gedeelte in Libanon ten zuiden van de Litanirivier. In een periode waarin de Nederlandse politiek de Turske volksgemeenschap aansprak over de Armeense kwestie werd dit "karwei"dat Olmert en Bush wilden afmaken door de meeste politici gesteund.
Wake op Buitehof Zodra de verplichte wachttijd van vier dagen verstreken was, begon het HVP een wake, van 27 juli tot 14 augustus vóór het Binnenhof aan het Spui. De wake werd door gemiddeld 15 personen per dag bijgewoond en werd slechts onderbroken op 5 augustus, toen er 's middags een manifestatie plaats vond en op 11 augustus, toen er in de Regentes een discussieavond werd gehouden. Men verspreidde de tekst van een advertentie, opgesteld door United Civilians for Peace (UCP), waarin verschillende groepen de Nederlandse regering opriepen zich uit te spreken voor onmiddellijke wapenstilstand. In de laatste dagen kreeg de wake ondersteuning van drie Turken, die ter plaatse een driedaagse hongerstaking hielden.
Op 16 augustus nam het HVP samen met het Nederlands Palestina Komité deel aan een demonstratie op Schiphol tegen de wapenzendingen naar Israël.
Tijdens de discussieavond van 11 augustus maakte het HVP kennis met de stichting Gibran Khalil Gibran, die in Europa inzamelingen houdt voor de slachtoffers van de Libanon-oorlog,
 
Om het recht van demonstratie
 
Het HVP heeft naar aanleiding van het politieoptreden tijdens de NIID-demonstratie op 10 november 2005 voor het congresgebouw een klacht ingediend bij het gemeentebestuur. Deze klacht is afgewezen. De processen die door de gearresteerde HVP- en PAIS-leden zijn gevoerd hebben geleid tot aanzienlijke verlagingen van de door de politie opgelegde boetes. Ook in andere gevallen kregen demonstranten, die door de politie waren opgepakt, enige genoegdoening. De wekelijkse demonstrant Frans Rutgrink kreeg via gerechtelijk vonnis zijn door de politie in beslag genomen demonstra-tieborden terug; de klachtencommissie van de gemeente stelde hem in het gelijk en stelde vast dat de politie hem niet had mogen aanhouden. Helaas leidde een proces tegen HVP-leden wegens het weigeren van legitimatie bij demonstraties voor de VS-ambassade niet tot vrijspraak, maar tot een voorwaardelijke veroordeling. Tegen het dubieuze vonnis van het Hof, dat reminiscentie oproept aan de tijd van het persoonsbewijs, kon geen cassatie worden aangetekend.
De wapenbeurs NIID werd in het verslagjaar gehouden op 23 november, ditmaal in de Evenementenhal in Rijswijk. Toen het HVP daartegen een demonstratie aanmeldde bij de politie van de gemeente, bleek deze slechts te worden toegelaten op voorwaarde dat de gehele weg langs de Evenementenhal werd afgezet. De grote demonstratie werd als zinloos afgelast, een waarnemers, die met masker op protesteerde tegen het monddood maken van de vrede, werd opgepakt wegens overtreding van een plaatselijk boerkaverbod. Tegen dit oprekken van de Wet Openbare Manifestaties is door het HVP administratief bezwaar ingediend en tegen het politieoptreden is opnieuw een klacht ingediend.
De opvattingen van de politie Haaglanden over het demonstratierecht zijn dit jaar overigens in toenemende mate ter discussie komen te staan. In mei bracht het Buro Jansen en Janssen, mede naar aanleiding van het politie-ingrijpen van 10 november 2005 rapport uit over de schending van de vrijheid van meningsuiting door de plaatselijke interpretatie van het demonstratierecht. Het gemeentebestuur legde het rapport naast zich neer. Intussen heeft de Nationale Ombudsman mede naar aanleiding van de vele klachten van het HVP een onderzoek ingesteld naar de uitleg van de politie Haaglanden van de Wet Openbare Manifestaties.
 
Het jaar 2006 is een actief en bewogen jaar geweest. Het is van belang door de samenwerkingsverbanden die het HVP bewust heeft aangegaan om de vredesbeweging uit te breiden. De contacten die het heeft gelegd, zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de activiteiten in de toekomst, die hopelijk tot verdere uitbreiding van de vredesbeweging zal leiden.
 
Foto's © 2006 Boyd Noorda, Socia Media