Haags VredesPlatform: JAARVERSLAG 2004

2004 is voor het HVP een dramatisch jaar geweest.

De oorlog in Irak woedt voort en is er veel dreiging van geweld.

In augustus overleed na een korte ziekte onze uitvoerend secretaris en spil van het HVP Gerard van Alkemade. Het verlies is groot en in toenemende mate beseffen we hoe onvervangbaar hij is.

De kleine groep rond de plenaire vergadering en het feitelijk tweekoppig bestuur, de bestuurssecretaris kan door ziekte niet goed functioneren, proberen de zaken van het HVP te continueren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Aangezien iedereen nog diverse andere bezigheden heeft gaat dit vaak langzaam en moeizaam.

Toch zijn we aan Gerard en zijn HVP verplicht ons te blijven inzetten in onze strijd tegen kernwapens, militairisme en oorlog.

Het vorig jaar begonnen samenwerkingsverband met Den Haag Tegen de Nieuwe Oorlog, heeft zich in het verslagjaar verder verdiept en uitgebreid. Dit heeft geresulteerd in een aantal gezamenlijk georganiseerde activiteiten.

De situatie in Irak en de gang naar verkiezingen aldaar was een reden diverse activiteiten te ontwikkelen. In januari en juni is er in samenwerking met het Iraaks Platform een discussie avond gehouden. Deze zeer levendige discussies, waarin de standpunten behoorlijk uiteen lagen, trokken een grote belangstelling.

In maart werd meegedaan aan een landelijke demonstratie in Amsterdam. Deze bracht helaas niet het te verwachte deelnemersaantal op (zo'n 2000).

Verder zijn er een aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd.
In het kader van de economische oorzaken van oorlog zijn een tweetal avonden georganiseerd met Mohammed Hassan en Peter Custers.

De festivalcommissie heeft hard gewerkt aan een raamwerk voor het festival in 2005. Helaas werd het contact met organisatiebureau TAOO verbroken wegens te uiteenlopende inzichten over de uitgangspunten van het festival. Bij de voorbereidingen bleek er een concurrentie te zijn met de festiviteiten rond de 60e viering van 5 mei. Aan de organisatie hiervan, gecoördineerd door het Bureau Discriminatiezaken werd aangeboden om enige activiteiten uit ons festivalprogramma op 5 mei uit te voeren. Wegens het radicaal politieke image van het HVP werd dit afgewezen. Het festival is door deze omstandigheden verplaatst naar 2006. Via contacten met het Haags 5 mei komitee wordt gewerkt aan een invulling voor de 5 mei vieringen. De festivalcommissie bleek een goed platform voor verdieping, discussie en het ontwikkelen van activiteiten door het samenwerkingsverband.

Wegens gebrek aan menskracht en nieuwe initiatieven moest helaas besloten worden de Paasmars in 2004 niet te organiseren.

Het HVP doet actief mee aan de campagne Mayors for Peace, gestart door Akito de burgemeester van Hiroshima. Er is een brief geschreven aan de haagse burgemeester Deetman om zich bij deze campagne aan te sluiten.

In oktober is er traditiegetrouw weer actie gevoerd bij de wapenbeurs NIID.

Het jaarlijkse vredesdiner stond dit jaar in het teken van de gedachtenis aan Gerard van Alkemade. De initiator en organisator van de vele vredesdiners werd diep gemist. Ruim dertig mensen waren aanwezig. Na het diner vond het 2e debat plaats over de rol van economie en oorlog.

Ook de redactie van de vredeskoerier 't Kan Anders heeft met groot verdriet afscheid moeten nemen van Gerard van Alkemade, de inspirerende eindredacteur. Nog steeds is het niet gelukt in de leemte te voorzien. Het blad wordt momenteel nog gemaakt met ad-hoc eindredacteuren. De door Gerard in 2003 voorzichtig ingezette samenwerkingsbesprekingen met Procesnieuws/KernwapensWeg en AMOK hebben geresulteerd in het uitgeven van een gezamenlijk nummer vredeskoerier/'t Kan Anders en Procesnieuws/KernwapensWeg. Dit nummer werd zeer goed ontvangen en besprekinge zijn aan de gang voor een hechtere samenwerking tussen vredeskoerier/'t Kan Anders en KernwapensWeg. Procesnieuws heeft er voor gekozen zelfstandig een eigen weg te gaan.

Jan Bervoets heeft een begin gemaakt de omvangrijke nalatenschap van Gerard van Alkemade wat betreft het HVP te archiveren.

Februari 2005

Het bestuur van het Haags VredesPlatform
Gerrit Frijstein (penningmeester)
Bert Prinsen (secretaris)
Aart Stevens (voorzitter).