Haags VredesPlatform: JAARVERSLAG 2002

1. Het HVP in oorlogsjaar 2002

De Vereniging Haags VredesPlatform, opgericht in 1981, is een regionale vredesorganisatie met een democratisch gekozen bestuur. De besluitvorming vindt plaats op maandelijkse plenaire vergaderingen, in 2002 bezocht door gemiddeld acht mensen. Het HVP bestaat van donaties; het secretariaat wordt gevoerd door een 'banenpooler' en een HVP-ster. Vanwege de tamelijk hoge gemiddelde leeftijd van de leden, worden de meeste HVP-activiteiten - zoals secretariaatswerk, het organiseren van en het deelnemen aan demonstraties, het negen maal per jaar produceren van een landelijke geïllustreerde nieuwsbrief, de Vredeskoerier 't Kan Anders - uitgevoerd door een beperkte groep. Tot de belangrijkste bindmiddelen van het HVP behoort het gezamenlijk ideaal van ontwapening

Dit alles geldt ook voor het jaar 2002, een oorlogsjaar, omdat Nederlandse militairen deelnamen aan de ook toen nog niet besliste oorlog in Afghanistan, met name door de VS gezien als cruciaal in de oorlog tegen het terrorisme. Het HVP was één van de partijen in een verloren rechtsgeding tegen de militaire betrokkenheid van de Nederlandse staat bij de oorlog in Afghanistan. Eveneens in 2002 zette de regering-Balkenende diverse stappen in de richting van militaire deelname aan de door Amerikanen en Britten gepropageerde oorlog tegen Irak.

Samen met ruim 200 vredes-, migranten- en politieke organisaties was het HVP ook in 2002 lid van het na de 11de september opgerichte landelijke Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' (PtNO). Dit Platform was in 2002 de belangrijkste vredescoalitie tegen de door de VS geleide militaire aanpak van zowel het terrorisme als het Irak van Saddam Hoessein. Het protest tegen de voorgenomen Irak-oorlog bracht in oktober in Amsterdam omstreeks 10.000 demonstranten op de been, onder wie diversen uit HVP-kringen. Gebrek aan menskracht is er de oorzaak van dat het HVP in 2002 niet steeds vertegenwoordigd was op besluitvormende vergaderingen van het PtNO en ook dat de lokale afdeling van het PtNO weinig daadkracht ontwikkelde. Dit geldt in mindere mate voor de HVP-inbreng in een andere progressieve landelijke organisatie, Keer het Tij. Direct na de oprichting daarvan in juni, naar aanleiding van de politieke verrechtsing die volgde op de moord op Fortuyn, werd het HVP er lid van. Tijdens Prinsjesdag hield Keer het Tij een ludieke en goedbezochte manifestatie in Den Haag, onder opvallende motto's als 'Gekken aan de macht', daarmee doelend op de grote invloed van populistische heethoofden in het in juni gevormde kabinet- Balkenende. Tijdens een actieconferentie van Keer het Tij in december was het HVP vertegenwoordigd in onder meer de thema-workshop over oorlog en vrede.

In 2002 begon een groep van vijf studenten van de Haagse Hogeschool, in het kader van hun commercieel-economische opleiding, een onderzoek naar de groeimogelijkheden van het HVP. De groep beoogt daartoe aanbevelingen te doen, vooral voor het betrekken van jeugd bij het HVP.

Het HVP heeft in 2002 enkele klachten gedeponeerd bij gemeentebestuur en politie inzake arrestaties van vreedzame demonstranten (onder wie HVP-ers), onder meer tijdens een paaswake bij de Israëlische ambassade en tijdens een betoging tegen de aanschaf van de 'Joint Strike Fighter. De klachten werden afgewezen en zijn daarom aan de Ombudsman voorgelegd. Ook afgewezen werden klachten aangaande zeer hardhandige arrestaties en de beperking van het recht op meningsuiting tijdens een demonstratie in oktober, tegen de militaire jaarbeurs van de NIID, een machtige club van wapenproducenten.

2. Vredeskoerier 't Kan Anders

Ook in het tweede jaar (2002) van het landelijke, uit de fusie van Haagse Vredeskoerier en 't Kan Anders ontstane blad is de inbreng van het HVP zeer aanzienlijk, zowel redactioneel als wat de productie van het blad betreft. Het blad bevat veel actienieuws, naast analytische en beschouwende artikels. Inhoud en opmaak oogstten veel waardering. Toch groeide het aantal abonnees niet: er is zelfs een teruggang, die echter minder sterk is dan waar elk van de beide bladen vóór de fusie mee te kampen had. Hoofdoorzaken daarvan zijn de vergrijzing van het lezersbestand en het enorme aanbod van geschreven materiaal, dat lezen voor velen een corvee doet zijn. Daarnaast lijkt oorlog wellicht nog voor velen 'een ver-van-mijn-bed-show'. Niettemin vindt het blad ook zijn weg naar jonge lezers, die vooralsnog in de minderheid zijn. De oplage van de magazine-editie (12 pag.) daalde in 2002 met 50, namelijk van 800 tot 750. Die van de mini-editie (4 pag.) daalde van 1200 tot 1000.

Het blad is een gezamenlijke uitgave van Pais, Humanistisch Vredesberaad en HVP. Van de vele onderwerpen die in 2002 in het blad aan de orde kwamen hebben verreweg de meeste betrekking op oorlog en vrede; een goede tweede zijn die over het milieu. Tot de eerste categorie behoorden in 2002 vele stukken betreffende het Midden-Oosten, vooral over Palestina. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de oorlog in dat gebied ook ver daarbuiten velen beroert. In een paar gevallen leidden artikelen in het blad - waaronder die van twee waarnemers ter plekke - tot abonnement-opzegging.

Najaar '02 kwam een tweede fusie tussen vredesbladen tot stand, namelijk tussen 'Procesnieuws' en 'Kernwapens weg!'. De oplage van het gefuseerde blad is 6000; het verschijnt vier maal per jaar. De redactie van Vredeskoerier 't Kan Anders heeft die van Procesnieuws-Kernwapens Weg! gepolst over samenwerking.

Het HVP werkt mee aan digitale vredesnieuwsvoorziening via onder meer de vredessite.nl

3. Enkele activiteiten

  • al sinds januari '02 houdt HVP-er Gerrit Frijstein, alleen of met enkele vredescollega's een demonstratieve uur-wake met spandoeken op donderdagavonden bij de VS-ambassade, tegen het wapengekletter van dat land. Ook stelde Gerrit een fotoboek samen van 10 jaar Paasmars

  • HVP-ster Willemien de Dreu voerde vooral in de tweede helft van 2002 met het 'Palestina Komitee Nederland' en 'Stop de Bezetting' tweewekelijks actie op het Plein

  • het HVP had ook in 2002 bemoeienis met de Paasmars voor Ontwapening en Vrede, die dat jaar op 1 april in Den Haag plaats vond. Het ermee verbonden Paasvredesactiekamp, in de aan de Paasmars voorafgaande week manifesterend op het Plein, bood daar plaats aan een sprankelende betoging van vredes- en politieke organisaties tegen de aanschaf van 85 JSF-atoomstraaljagers

  • door enkele met het HVP verbonden activisten, zoals Rob Boogert, werden de banden aangehaald met 'Askere Gitme', een vereniging van Turkse en Koerdische dienstweigeraars, die strijd voor politiek asiel en tegen terugzending naar Turkije, aangezien dat levensgevaar betekent

  • in september ontving HVP-er Gerard v. Alkemade de Kees Koning-Vredesprijs. In december kwam zijn boek uit 'Al ga je eraan kapot! Het leven van vredesactivist Kees Koning'

  • het traditionele HVP-najaarsdebat bracht twee inleiders op het podium in de Blauwe Aanslag: Frank Slijper (AMOK-Noord) sprak over 'Wapenhandel' en Meindert Stelling (Juristen voor de Vrede/Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog') belichtte de oorlogsdreiging tegen Irak en de noodzaak tot deelname aan de demo op 26-10, Amsterdam. Vervolgens - ook in de Blauwe Aanslag - was gezelligheid troef voor de 36 deelnemers aan het 12de jaarlijkse vegetarische Vredesdiner

  • samen met enkele activisten uit den lande, organiseerde het HVP in oktober een demonstratief piket tegen de militaire NIID-jaarbeurs, Congrescentrum, Den Haag.

Het bestuur van het Haags VredesPlatform
Gerrit Frijstein (penningmeester)
Bert Prinsen (secretaris)
Jan Taat (voorzitter).