Haags VredesPlatform: JAARVERSLAG 2000

1. Inleiding

Evenals in de voorgaande 19 jaren was er voor het Haags VredesPlatform (HVP) in 2000 veel te doen. Het was het jaar waarin de NAVO besloot ook buiten het eigen verdragsgebied aanvallend op te treden, ingeval vitale bondgenootschappelijke belangen dat vereisen. In hetzelfde jaar verhevigde zich de kritiek - ook van buiten de vredesbeweging- op de NAVO-oorlog van voorjaar '99 om Kosovo, tegen Joegoslavië. Diverse leden van het bondgenootschap toonden zich ongerust over de gezondheidsgevolgen van het gebruik van uraniummunitie tijdens deze oorlog. Die bezorgdheid betrof vooral de door hen ingezette militairen. De NAVO, met voorop de VS en Groot-Brittannië -de gebruikers van de munitie- trachtte alle verantwoordelijkheid te ontlopen.

Zeer brede kritiek oogstte het vaste voornemen van de VS om een vernieuwd 'Star Wars'-programma uit te voeren: een ruimteschild ter onderschepping van onverhoopt op dat land aanstormende vijandelijke kern- en andere raketten. Tijdens de toetsingsconferentie van het NPV-verdrag tegen verspreiding van kernwapens bevestigden de kernmogendheden opnieuw hun loze belofte tot nucleaire ontwapening. De dramatische ondergang van de Russische atoomonderzeeër 'Koersk' betekende de zoveelste nucleaire besmettingsbron voor de wereldzeeën. Positief is het besluit om de kerncentrale in Tsjernobyl te sluiten. Van de vele brandhaarden in de wereld noemen we hier Palestina, waar Israël de tweede 'Intifada' in bloed tracht te smoren.

Op diverse van bovengenoemde ontwikkelingen reageerde ook de Nederlandse vredesbeweging, inclusief het HVP. Maar wellicht de meeste aandacht was gericht op kernontwapening. Een groot aantal gedurfde acties op en rondom atoombasis Volkel leverde preciese gegevens over de opslag aldaar van kernwapens. De kerntaak van Volkel kwam onder druk te staan, deels doordat de acties bijdroegen aan publieke verontwaardiging, maar ook doordat een aantal 'paarse' parlementariërs zich tegen de kerntaak keerde.

In antwoord op vragen aan premier Kok van Eindhovense Vrouwen voor Vrede over ITEC schreef hij hen dat deze wapenbeurs niet meer naar Nederland komt. Het lijdt weinig twijfel dat dit wegblijven van ITEC te danken is aan volhardende protesten, aangevoerd door vooral de Franciskaanse Vredeswacht en het HVP. Vooralsnog telt Den Haag jaarlijks nog één wapenbeurs: die van de NIID, belangenorganisatie van Nederlandse militaire producenten. Minder fortuinlijk dan met ITEC, was het HVP-verzoek aan het Haags gemeentebestuur om enkele honderden (300) guldens subsidie voor een debatavond in october '99 over 'NAVO, krijgsmacht of vredesmacht?' Op grond van een informele mededeling van een ambtenaar kan worden vermoed dat de gemeente betrokkenheid bij een discussie over de NAVO uit de weg gaat.

2. De vereniging Haags VredesPlatform

Het HVP is een vereniging en daarmee een rechtspersoon.

a) BESTUUR
Het HVP-bestuur omvatte de volgende personen: Bert Prinsen (secretaris), Jan Taat (voorzitter) en Gerrit Frijstein (penningmeester). Niet in het bestuur, maar op de tien maandelijkse vergaderingen -incl. de jaarvergadering- wordt in het HVP democratisch de gang van zaken bepaald. Gemiddeld namen er 8 personen (excl. uitgenodigde inleiders en hun aanhang) aan deze vergaderingen deel; in '99 was dat gemiddelde 8,6. Uitvoerend secretaris was opnieuw banenpooler Gerard van Alkemade. Mien de Dreu stond hem op enthousiaste wijze bij.

b) HAAGSE VREDESKOERIER en 'T KAN ANDERS
Het jaar 2000 was het laatste van de 13-jarige H. Vredeskoerier. De redactie werd gevoerd door Gerard v. Alkemade, Boyd Noorda, Sonja van Wier, Christiaan la Poutré en Jan Taat. Gerard v. Alkemade, plus Bert Prinsen en Gerrit Frijstein verzorgden productie en verzending. Eind 2000 werd na ampele besprekingen besloten de bladen 't Kan Anders en de Vredeskoerier te fuseren, evenals de redacties. De betrokken partijen tekenden daartoe een overeenkomst.

c) DIGITALE NIEUWSKANALEN
Met name Boyd Noorda verzorgde ook in 2000 de digitale nieuwskanalen van en naar het HVP en de redactie van de Vredeskoerier. Via hem is het HVP geabonneerd op internettoegang; ditzelfde geldt voor diverse andere vredes- en maatschappelijke organisaties. Een selectie uit de door hem opgezette en steeds actuele Aktie-Agenda verscheen in elke Vredeskoerier. Ook beheerde hij de veel geraadpleegde vredes-'website', onder andere met nationaal en internationaal vredesnieuws. De redactie van de Vredeskoerier ging voort met het digitaal archiveren van in het blad verschenen artikelen.

3. Activiteiten

Hierna volgt het leeuwendeel van de vele onderwerpen waar één of meer personen uit het HVP, of het HVP zélf, actie op voerden. Practisch al deze onderwerpen en ermee verbonden activiteiten kwamen ook aan de orde in de Vredeskoerier. Hierbij moet worden aangetekend dat meestal slechts een relatief klein deel van de HVP-achterban aan activiteiten of acties deelnam.

Eén activiteit speelde zich af, verspreid over het jaar: practische solidariteit met Albanees Kosovaarse vluchtelingen in Den Haag. Daartoe had het HVP zitting in de Werkgroep Kosovo. Er was nog een activiteit, verspreid over het jaar: besprekingen met Pais en HVB over de fusie van de H. Vredeskoerier en 't Kan Anders. Opgemerkt moet ook worden dat één (soms enkele) HVP-er(s) deelneemt aan de tweemaandelijkse vergaderingen van het Landelijk Beraad VredesOrganisaties (LBVO).

januari

 • deelname aan handtekeningenactie tegen de bouw van zeven nieuwe kerncentrales in Frankrijk
februari
 • jaarvergadering met vooraf interne scholing: de film 'A mother's Prayer', over de atoombom op Hiroshima. Ook vertoning van tv-verslagen van acties in België en Nederland tegen kernwapens
 • demo voor het Haagse kantoor van HSA
maart
 • Viering Bert Prinsen 80 jaar
 • deelname aan wake Franciskaanse Vredeswacht
 • NL Bekent Kleur, Dam, Amsterdam
april
 • Paasvredesactiekamp en Paasmars tegen Twentse wapenfirma's. (De organisatie steunde ook dit keer voor een flink deel op HVP-ers)
 • het HVP treedt toe tot het internationale anti-nucleaire netwerk 'Abolition 2000'
 • drie actiedagen bij ITEC, Congrescentrum
mei
 • deelname met spreker aan 1-mei-viering
 • aanwezig bij conferentie Pais en HVB: 'Naar een cultuur van Vrede en Geweldloosheid'
juni
 • interne scholing op HVP-vergadering d.m.v. video-vertoning door Wout de Jong over 'Kosova 2000'
augustus
 • herdenking Hiroshima op het Plein door Franciskaanse Vredeswacht, voor de deur van 'defensie'
 • bezetting verkeerstoren Volkel: 'Nooit meer Hiroshima!'
 • plaatsing bij 2de Kamer van Inschrijfbureau voor Kamerleden, t.d.v. burgerinspectie op Volkel
september
 • deelname aan intern overleg van het LBVO, betreffende militaire interventie
 • HVP-kraam op HOF-vrijwilligersbeurs, Gr. Kerk
 • Open Dag op NAVO-centrum AFNORTH, Brunssum
 • Kees Koning-herdenking, Eindhoven
october
 • grote burgerinspectie op Volkel: 'Abolition'-dag
 • pro-Palestijnse demo in Den Haag
 • actie bij NIID, Congrescentrum
 • openbaar Vredesdiner en Debat: 'Vrede met Atoom- en Ruimtewapens?'
november
 • VN-Klimaatconferentie in Den Haag
december
 • 'actiefestatie' met o.a. forum over oorlog op de Molukken, in 'De Vrije Zone', Amsterdam
 • vredesavond, ter gelegenheid van 20 jaar Blauwe Aanslag (één van de 20 programma-onderdelen, over evenzoveel dagen verspreid)

Het bestuur van het Haags VredesPlatform